วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555


ออกเเบบ ส.ค.ส ปีใหม่ โดยใช้ฟอนต์ลายมือ ไทย-อังกฤษ AAA-watin-new sukkawitt-handwrithen.ttf
ที่ทำเสร็จเเล้ว เขียนอวยพร ส.ค.ส ปีใหม่ส่งให้ อาจารย์  


               รายงาน สรุปฟอนต์ลายมือไทย-อังกฤษ  Font-Hand-Written

  1  โหลดตารางฟอนต์ template ลายมือไทย-อังกฤษ ที่อาจารย์เตรียมไว้ให้เขียนลงด้วย
       ปากกาหัวหมึก ให้ครบทุกตัวอักษร เเล้วสเเกนเข้าคอมพิวเตอร์
          ตาราง template ฟอนต์ลายมือของเรา ไทย-อังกฤษ

2  จากนั้นเอาตารางฟอนต์ลายมือ ไทย-อังกฤษ เปิดเข้าโปรเเกรม Paint.NET
      ก๊อปปี้ ตารางฟอนต์ลายมือ โดยกด คอนโทน+C = Copy


    

       ตารางฟอนต์ ลายมือไทย-อังกฤษเปิดด้วยโปรเเกรม Paint.NET

3   จากนั้นเปิดโปรเเกรม FontCreator โดยใช้ฟอนต์ อาจารย์
       Font   AAA-Watin-New.ttf  เป็นต้นเเบบ จากนั้นให้ก๊อปปี้
       ฟอนต์ลายมือของเรา เเล้วไปใส่เเทนฟอนต์ของ อาจารย์
       โดย กด คอนโทน+V   

     นำฟอนต์ที่เปิดในโปรเเกรม Panint.NET มาใส่เเทนฟอนต์ของอาจารย์ใน
     โปรเเกรมฟอนต์ FontCreator  .
 

  จากนั้นให้ทำเเบบนี้ให้ครบทุกตัวอักษร
4  เมือทำเสร็จเรียนเเล้วลอง TEST พิมพ์เมือไม่มีปัญหาอะไรเเล้วให้เซพไฟล์
     เข้าไปเเก้ไขที่ Format + Namming โดยตั้งชือเเละข้อมูลให้เป็นของตัวผู้ใช้


   
     เมือเเก้ไขขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยเเล้วให้ไปที่ Advence

   
  
    ให้เเก้ไข ข้อมูลใหม่โดยตั้งชือของอาจารย์ ตามด้วยชือของเรา
    ตั้งชือ Font AAA-Watin-New-Sukkawitt-Handwrithen.ttf เพือให้เครดิต
    กับอาจารย์ จากนั้นให้เซพเป็นไฟล์ ttf. เเล้วติดตั้ง
 


  ให้ติดตั้ง ฟอนต์ลายมือลงคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย เมือติดตั้งเรียบร้อยเเล้ว
  ให้ทดสอบ พิมพ์ลงใน โปรเเกรม Illustrator  /   Photoshop / Office Word


 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  

 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รายงาน สัปดาห์ที่ 6  Draft ตัวอักษร

                 
                รายงาน draft ตัวอักษร ไทยอังกฤษ ตัวเลขอักษระ
                ต่างๆในขนาด 0.5 / 1.0 / 3.0 โดยใช้fontเป็นเเบบ      
                                                                                        


วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 รายงาน สัปดาห์ที่ 4 รายงานข่าวสารแปล-สรุปข่าวสาร 

                     

                   รายงาน ข่าวสาร แปลเเละสรุปข่าวต่างๆเกี่ยวกับ Font Product
                    

         ที่มา http:///www.thedieline.com      

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   รายงาน สัปดาห์ที่ 4 ศึกษาเรื่อง Typography Anatomy                        รายงาน ใช่ลูกศร ชิ้ตามโครงสร้างต่างๆของตัว
                                 อักษรแปลจากอังกฤษเป็นไทย เรื่อง
                                 typography anatomy


      1.Letterform Anatomy

รายงาน สัปดาห์ที่ 3 ศึกษาเรื่องฟ้อนต์ลาตินประวัติความเปนมา 3 เเบบ

                     รายงาน  อักษรละติน 3ดีไซน์ ประวัติความเป็นมา 
                                       ลักษณะ ของตัวอักษร ละติน

1.ประวัติความเป็นมาอักษรละติน
     2.รูปแบบตัวอักษรละติน


      3.ตัวอักขระที่มาจากภาษาละตินวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิดีโอบันทึกการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อการพิมพ์( Typography Overview) ตอนที่ 2 การจัดหมวดหมู่รูปแบบอักษร Type Classification โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิดีโอบันทึกการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อการพิมพ์( Typography Overview) ตอนที่ 3 การนิยามความหมายของคำว่า typography กิจกรรมและเครื่องมือการออกแบบจัดตัวอักษร โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสาร มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ สำหรับเผยแพร่ให้นักศึกษา-ผู้ปกครอง-ผู้บริหาร เพื่อนอาจารย์หรือผู้สนใจทั่วไป ได้อ่าน-พิมพ์ ดาวน์โหลด จัดเก็บไว้ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิชานี้และสาขาวิชาศิลปกรรม ต่อไป