วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 รายงาน สัปดาห์ที่ 4 รายงานข่าวสารแปล-สรุปข่าวสาร 

                     

                   รายงาน ข่าวสาร แปลเเละสรุปข่าวต่างๆเกี่ยวกับ Font Product
                    

         ที่มา http:///www.thedieline.com      

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   รายงาน สัปดาห์ที่ 4 ศึกษาเรื่อง Typography Anatomy                        รายงาน ใช่ลูกศร ชิ้ตามโครงสร้างต่างๆของตัว
                                 อักษรแปลจากอังกฤษเป็นไทย เรื่อง
                                 typography anatomy


      1.Letterform Anatomy

รายงาน สัปดาห์ที่ 3 ศึกษาเรื่องฟ้อนต์ลาตินประวัติความเปนมา 3 เเบบ

                     รายงาน  อักษรละติน 3ดีไซน์ ประวัติความเป็นมา 
                                       ลักษณะ ของตัวอักษร ละติน

1.ประวัติความเป็นมาอักษรละติน
     2.รูปแบบตัวอักษรละติน


      3.ตัวอักขระที่มาจากภาษาละตินวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิดีโอบันทึกการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อการพิมพ์( Typography Overview) ตอนที่ 2 การจัดหมวดหมู่รูปแบบอักษร Type Classification โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิดีโอบันทึกการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อการพิมพ์( Typography Overview) ตอนที่ 3 การนิยามความหมายของคำว่า typography กิจกรรมและเครื่องมือการออกแบบจัดตัวอักษร โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสาร มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ สำหรับเผยแพร่ให้นักศึกษา-ผู้ปกครอง-ผู้บริหาร เพื่อนอาจารย์หรือผู้สนใจทั่วไป ได้อ่าน-พิมพ์ ดาวน์โหลด จัดเก็บไว้ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิชานี้และสาขาวิชาศิลปกรรม ต่อไป